Lär dig rädda liv !

Det känns viktigt och meningsfullt att fler lär sig Första hjälpen till psykisk hälsa. Hjärt och lungräddning (HLR) eller L-ABC kan dom flesta.
Att kunna se tecken, och bemöta någon som mår psykiskt dåligt räddar också liv. Vill du också kunna hjälpa någon som mår psykiskt dåligt ?

Vi erbjuder utbildningar inom tre områden av första hjälpen till psykisk hälsa. Ungdom,vuxna och äldre.
Vill ni på din arbetsplats, i din organisation eller i din förening intresserade av att veta mer ?
Kontakta oss !
Epost: balansorebro@gmail.com  Telefon: 073-899 67 99

Vi kommer även starta en studiecirkel där ALLA har chansen att utbilda sig till första hjälpare!
Hör av dig till oss eller Studieförbundet Vuxenskolan via mejl eller telefon.

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten.
Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning. Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första
hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.
Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Kursdeltagaren får ingående kunskap om de tecken och symtom, som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.
Kursen ger kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.
Kursen lär ut hur man tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.
Programmet är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer.
Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa ges i tre olika versioner; vuxen, ungdom och äldre. Vuxenkursen och Äldrekursen är båda 12 timmar medan ungdomskursen är 14 timmar.

Första hjälpen till psykisk hälsa – standard (Vuxen)
Första hjälpenkursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i olika tretimmarsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom
Första hjälpenprogrammet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre
Numera finns även en äldreversion av Första hjälpen till psykisk hälsa som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australiensiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur man kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Kontakta oss för att få mer information!
Epost: balansorebro@gmail.com  Telefon: 073-899 67 99

MHFA administreras och drivs av Karolinska Institutet och NASP (Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).
Här kan ni läsa mer på deras web. >>>